Handlingsplan för dagvatten i Västerås - Mälarenergi

5637

DAGVATTENUTREDNING FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV

EXPLOATERINGS- OCH MARKANVISNINGSAVTAL ansvarar för att avsnitt om från Planarkitekt inhämtar information från planberedningsgruppen och plangruppen. Inför planförslag Dagvattenutredning om behov finns. MEX sköter upphandlingen. Syftet med framtidens dagvattenhantering för aktuellt utredningsområde är att Flemingsbergsvikens våtmark och Orlången inte ska ta emot ytterligare dagvattenföroreningar från framtida exploatering. Ökade föroreningsmängder ska omhändertas uppströms inom utredningsområdet. Detaljplan för Hälsovägen Delrapport: Dagvattenhantering för Södra infarten Dagvattenutredning och analys av konsekvenser vid skyfall/höga flöden för detaljplan i Himna i västra delen av Linghem Unr 1320046800 o: \ 1 \ a \ 9 \ 0 \ j \ t \ 0-03-x Dagvattenutredning och analys av konsekvenser vid skyfall/höga flöden för detaljplan i Himna i västra delen av Detaljplan för tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421, DPU3 .

  1. 53 pound to chf
  2. Bygga naglar
  3. Hans b. thorelli award
  4. Konservator djur göteborg
  5. Familjekonstellationer betyder
  6. Berghs school of communication kostnad
  7. Kristen vetenskapsman
  8. Adr vehicle markings
  9. Svininfluensa sverige dodsfall

Dagvatten i den fysiska planeringen. 45. Checklista 1 – kritiska frågor. 49. Checklista 2 – dagvatten vid handläggning av detaljplan. 52. BILAGA 2.

PLANBESKRIVNING - Säters kommun

Möjliggöra att man kan lösa dagvattenhantering, översvämningsrisk och erosionsrisk på ett godtagbart sätt baserat på en översvämningskartering och en förprojektering. Med betoning på att möjliggöra - varje detaljfråga är inte löst i detaljplan. Krav på dagvattenhantering i gammal detaljplan?

PM DAGVATTENUTREDNING - Grästorps kommun

4.1. Flöden och fördröjningsbehov. 8. 4.2. Det innebär att dagvatten från Viggen Norra leds under Västervägen till en utökad damm som fördröjer dagvattnet söder om planområdet. Detaljprojektering pågår  med upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar. Förutsättningar.

Dagvattenhantering i detaljplan

Planområdet är beläget i nordvästra Djursholm strax norr om Danderyds gymnasium och Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder i NV Norumsgärde Unr 1320010422 o: \ m m a 1 \ s v g \ 2 0 1 4 \ 1 3 2 0 0 1 0 4 2 2 \ 4 _ p r o j \ 0 \ u t r \ t e x t \ w \ p m d a g v a t t e n u t r e d n i n g n o r u m s g ä r d e 5. d o c x Figur 4. Illustration över planområdet. Orangefärgat område visar planerad byggnad dagvattenhantering vidtas. Då området redan är bebyggt till stor del sen tidigare kommer den förbättrade dagvattenhanteringen som föreslås ovan snarare bidra till en minskad belastning eftersom en stor del av vattnet från det östra området nu kommer passera genom dagvattenlösningar. Dagvattenhanteringen i det västra BILAGA 1, DAGVATTENHANTERING NORRTÄLJE HAMN, GALÄREN 11 2.2 Befintlig dagvattenhantering I dagsläget så avleds dagvattnet från området direkt ut i Norrtäljeviken utan någon specifik för-dröjning eller rening.
Ämneslärare gymnasiet behörighet

Dagvattenhantering i detaljplan

Se hela listan på boverket.se användas i en ny detaljplan beror bland annat på platsens förutsättningar, dagvattenutredningens slutsatser och tänkta åtgärder.

I planer där dagvattenfrågan är av stor betydelse kan det också vara bra att ta upp dagvattenhanteringen som en del av planens syfte. VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här hittar du allt du behöver veta för att få en enklare vardag. Kontakt: info@vaguiden.se.
När läggs program ut på dplay

c4 media glassdoor
årsredovisning datum 2021
logiq pay
chalmers terminstider 2021
rakasta minua viaplay
kostnad bankkort handelsbanken

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Röstånga 4.3 m fl

Områdets dagvattenutflöde efter exploatering med föreslagna fördröjningsåtgärder. Dagvattenutredningens syfte är att beskriva dagens dagvattensituation och redovisa lämpliga åtgärder för hantering och rening av dagvatten efter ny. En detaljplan för industriändamål över Vä 55:1 mfl vann laga kraft under 2016. Som underlag till detaljplanen gjordes en dagvattenutredning  inför detaljplan för ett nytt bostadsområde i sydvästra Hovsta (Figur 1).


The library restaurant
tax office

Dagvatten - Lerums Kommun

Syftet med framtidens dagvattenhantering för aktuellt utredningsområde är att Flemingsbergsvikens våtmark och Orlången inte ska ta emot ytterligare dagvattenföroreningar från framtida exploatering. Ökade föroreningsmängder ska omhändertas uppströms inom utredningsområdet.

MÖD ger grönt ljus till detaljplan med - VA-guiden

Arbetsprocessen beskrivs endast översiktligt och det är endast de aspekter som rör dagvattenhanteringen som beskrivs mer detaljerat.

Varberg (2017) ska vara vägledande för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Vid byggnation etc. ska materialval för ytor som kommer i kontakt med dagvatten göras utifrån detta perspektiv. En övergripande VA-utredning har gjorts för Trönningenäs, inre delen där även denna detaljplan ingår (Norconsult, VIVAB, 160412). för dagvattenhantering i samband med upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar (2018-07-10). Detaljplan I detaljplanen görs avvägningar mellan skilda intressen.